TOMIC: Veiligheid voor alles

Tomic
Website Disclaimer + Privacy
www.tomic.be Privacybeleid
Uw privacy is belangrijk voor ons. Het is het beleid van www.tomic.be om uw privacy te respecteren en te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot persoonlijke informatie die we over u verzamelen, inclusief op onze website, https://tomic.be, en andere sites die we bezitten en beheren. .
Persoonlijke informatie is alle informatie over u die kan worden gebruikt om u te identificeren. Dit omvat informatie over u als persoon (zoals naam, adres en geboortedatum), uw apparaten, betalingsgegevens en zelfs informatie over hoe u een website of online dienst gebruikt.
In het geval dat onze site links naar sites en diensten van derden bevat, dient u er rekening mee te houden dat deze sites en diensten hun eigen privacybeleid hebben. Nadat u een link naar inhoud van derden heeft gevolgd, moet u hun gepubliceerde privacybeleid lezen over hoe zij persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. Dit privacybeleid is niet van toepassing op uw activiteiten nadat u onze site heeft verlaten.
Dit beleid is van kracht vanaf 26 september 2023.
Laatst bijgewerkt: 26 september 2023
Informatie die we verzamelen
Informatie die we verzamelen valt in een van twee categorieën: “vrijwillig verstrekte” informatie en “automatisch verzamelde” informatie.
“Vrijwillig verstrekte” informatie verwijst naar alle informatie die u ons bewust en actief verstrekt wanneer u gebruik maakt van of deelneemt aan een van onze diensten en promoties.
“Automatisch verzamelde” informatie verwijst naar alle informatie die automatisch door uw apparaten wordt verzonden tijdens de toegang tot onze producten en diensten.
Loggegevens
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen onze servers automatisch de standaardgegevens van uw webbrowser registreren. Het kan gaan om het Internet Protocol (IP)-adres van uw apparaat, uw browsertype en -versie, de pagina's die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op elke pagina doorbrengt en andere details over uw bezoek.
Als u bovendien bepaalde fouten tegenkomt tijdens het gebruik van de site, kunnen we automatisch gegevens verzamelen over de fout en de omstandigheden rondom het optreden ervan. Deze gegevens kunnen technische details bevatten over uw apparaat, wat u probeerde te doen toen de fout optrad, en andere technische informatie met betrekking tot het probleem. Het kan zijn dat u wel of niet op de hoogte wordt gesteld van dergelijke fouten, zelfs niet op het moment dat ze zich voordoen, dat ze zich hebben voorgedaan of wat de aard van de fout is.
Houd er rekening mee dat, hoewel deze informatie op zichzelf misschien niet persoonlijk identificeerbaar is, het mogelijk kan zijn om deze te combineren met andere gegevens om individuele personen persoonlijk te identificeren.
Verzameling en gebruik van informatie
We kunnen persoonlijke gegevens van u verzamelen wanneer u een van de volgende handelingen uitvoert op onze website:

  • Gebruik een mobiel apparaat of webbrowser om toegang te krijgen tot onze inhoud
  • Neem contact met ons op via e-mail, sociale media of vergelijkbare technologieën
  • Wanneer u ons vermeldt op sociale media
We kunnen vrijwillig verstrekte en automatisch verzamelde persoonlijke informatie combineren met algemene informatie of onderzoeksgegevens die we van andere vertrouwde bronnen ontvangen. Onze marketing- en marktonderzoeksactiviteiten kunnen bijvoorbeeld gegevens en inzichten aan het licht brengen, die we kunnen combineren met informatie over hoe bezoekers onze site gebruiken om onze site en uw ervaring daarop te verbeteren.
Beveiliging van uw persoonlijke gegevens
Wanneer we persoonlijke informatie verzamelen en verwerken, en zolang we deze informatie bewaren, zullen we deze beschermen met commercieel aanvaardbare middelen om verlies en diefstal te voorkomen, evenals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging.
Hoewel we ons best zullen doen om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt te beschermen, adviseren wij dat geen enkele methode van elektronische verzending of opslag 100% veilig is en dat niemand absolute gegevensbeveiliging kan garanderen.
U bent verantwoordelijk voor het selecteren van elk wachtwoord en voor de algehele beveiligingssterkte ervan, zodat de veiligheid van uw eigen gegevens binnen de grenzen van onze diensten wordt gewaarborgd. We zorgen er bijvoorbeeld voor dat u uw persoonlijke gegevens niet openbaar maakt via ons platform.
Hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zo lang als nodig is. Deze periode kan afhankelijk zijn van waarvoor we uw gegevens gebruiken, in overeenstemming met dit privacybeleid. Als u ons bijvoorbeeld persoonlijke informatie hebt verstrekt, zoals een e-mailadres wanneer u contact met ons opneemt over een specifiek verzoek, kunnen we deze informatie bewaren zolang uw verzoek open blijft, evenals voor onze eigen administratie, zodat we soortgelijke problemen effectief kunnen behandelen vragen in de toekomst. Als uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor dit doel, zullen wij deze verwijderen of anoniem maken door alle gegevens te verwijderen die u identificeren.
Indien nodig kunnen wij uw persoonlijke gegevens echter bewaren voor onze naleving van een wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichting of voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden.
Privacy van kinderen
Wij richten onze producten of diensten niet rechtstreeks op kinderen onder de 13 jaar, en we verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens over kinderen onder de 13 jaar.
Uw rechten en controle over uw persoonlijke gegevens
Uw keuze: Door ons persoonlijke gegevens te verstrekken, begrijpt u dat wij uw persoonlijke gegevens zullen verzamelen, bewaren, gebruiken en openbaar maken in overeenstemming met dit privacybeleid. U hoeft geen persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken. Als u dat niet doet, kan dit van invloed zijn op uw gebruik van onze website of de producten en/of diensten die daarop of via de website worden aangeboden.
Informatie van derden: Als we persoonlijke informatie over u ontvangen van een derde partij, zullen we deze beschermen zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Als u een derde partij bent die persoonlijke informatie over iemand anders verstrekt, verklaart en garandeert u dat u de toestemming van die persoon heeft om de persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.
Marketingtoestemming: Als u er eerder mee hebt ingestemd dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor directmarketingdoeleinden, kunt u op elk moment van gedachten veranderen door contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens.
Toegang: U kunt details opvragen van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren.
Correctie: Als u van mening bent dat de informatie die wij over u bewaren onjuist, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend is, neem dan contact met ons op via de gegevens in dit privacybeleid. Wij zullen redelijke stappen ondernemen om informatie te corrigeren die onjuist, onvolledig, misleidend of verouderd blijkt te zijn.
Non-discriminatie: Wij zullen u niet discrimineren als u uw rechten op uw persoonlijke gegevens uitoefent. Tenzij uw persoonlijke gegevens nodig zijn om u een bepaalde dienst of aanbieding te bieden (bijvoorbeeld het bieden van gebruikersondersteuning), zullen wij u geen goederen of diensten weigeren en/of u andere prijzen of tarieven in rekening brengen voor goederen of diensten, inclusief door het verlenen van kortingen of andere voordelen, of het opleggen van boetes, of u een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten bieden.
Kennisgeving van datalekken: Wij zullen ons houden aan de wetten die op ons van toepassing zijn met betrekking tot datalekken.
Klachten: Als u van mening bent dat we een relevante wet op gegevensbescherming hebben overtreden en u een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens en geef ons de volledige details van de vermeende inbreuk. Wij zullen uw klacht onmiddellijk onderzoeken en u schriftelijk antwoorden, waarin we de uitkomst van ons onderzoek uiteenzetten en de stappen die we zullen nemen om uw klacht af te handelen. U heeft ook het recht om met betrekking tot uw klacht contact op te nemen met een toezichthoudende instantie of gegevensbeschermingsautoriteit.
Afmelden: Als u zich wilt afmelden voor onze e-maildatabase of u wilt afmelden voor communicatie (inclusief marketingcommunicatie), kunt u contact met ons opnemen via de gegevens in dit privacybeleid, of u afmelden met behulp van de opt-outfaciliteiten die in de communicatie worden aangeboden. Mogelijk moeten we specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen.
Gebruik van cookies
We gebruiken “cookies” om informatie over u en uw activiteit op onze site te verzamelen. Een cookie is een klein stukje gegevens dat onze website op uw computer opslaat en bij elk bezoek opvraagt, zodat we kunnen begrijpen hoe u onze site gebruikt. Dit helpt ons u inhoud te bieden op basis van de voorkeuren die u heeft opgegeven.
Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.
Zakelijke overdrachten
Als wij of onze activa worden overgenomen, of in het onwaarschijnlijke geval dat we failliet gaan of failliet gaan, nemen we gegevens, inclusief uw persoonlijke gegevens, op onder de activa die worden overgedragen aan partijen die ons overnemen. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en dat alle partijen die ons overnemen, uw persoonlijke gegevens kunnen blijven gebruiken in overeenstemming met dit beleid, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, waarvan zij moeten aannemen dat dit de basis vormt voor eventuele eigendoms- of gebruiksrechten die we hebben op dergelijke informatie.
Grenzen van ons beleid
Onze website kan linken naar externe sites die niet door ons worden beheerd. Houd er rekening mee dat wij geen controle hebben over de inhoud en het beleid van die sites, en geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor hun respectievelijke privacypraktijken.
Wijzigingen in dit beleid
Naar eigen goeddunken kunnen we ons privacybeleid wijzigen om updates van onze bedrijfsprocessen, huidige aanvaardbare praktijken of wijzigingen in wet- of regelgeving weer te geven. Als we besluiten dit privacybeleid te wijzigen, zullen we de wijzigingen hier publiceren op dezelfde link waarmee u toegang krijgt tot dit privacybeleid.
Indien vereist door de wet, zullen wij uw toestemming vragen of u de mogelijkheid bieden om u aan of af te melden voor nieuw gebruik van uw persoonlijke gegevens, al naar gelang van toepassing.
Aanvullende openbaarmakingen voor naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (EU)
Gegevensbeheerder/gegevensverwerker
De AVG maakt onderscheid tussen organisaties die persoonlijke informatie voor hun eigen doeleinden verwerken (bekend als “gegevensbeheerders”) en organisaties die persoonlijke informatie namens andere organisaties verwerken (bekend als “gegevensverwerkers”). Wij, www.tomic.be, gevestigd op het adres vermeld in onze sectie Contact opnemen, zijn gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonlijke informatie die u ons verstrekt.
Juridische grondslagen voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens
We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verzamelen en gebruiken als we daartoe een wettelijk recht hebben. In dat geval zullen wij uw persoonlijke gegevens op wettige, eerlijke en transparante wijze verzamelen en gebruiken. Als we uw toestemming vragen om uw persoonlijke gegevens te verwerken en u jonger bent dan 16 jaar, zullen we de toestemming van uw ouders of wettelijke voogd vragen om uw persoonlijke gegevens voor dat specifieke doel te verwerken.
Onze wettelijke grondslagen zijn afhankelijk van de diensten die u gebruikt en hoe u deze gebruikt. Dit betekent dat wij uw gegevens alleen op de volgende gronden verzamelen en gebruiken:
Toestemming van u
Wanneer u ons toestemming geeft om uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te verzamelen en te gebruiken. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken met behulp van de faciliteiten die wij bieden; dit heeft echter geen invloed op enig gebruik van uw gegevens dat al heeft plaatsgevonden. Wanneer u contact met ons opneemt, kunt u ermee akkoord gaan dat uw naam en e-mailadres worden gebruikt, zodat wij op uw vraag kunnen reageren. Hoewel u op elk moment kunt verzoeken dat wij uw contactgegevens verwijderen, kunnen wij ons geen enkele e-mail herinneren die wij al hebben verzonden. Als u nog vragen heeft over hoe u uw toestemming kunt intrekken, neem dan gerust contact met ons op via de gegevens in het gedeelte 'Contact met ons opnemen' van dit privacybeleid.
Uitvoering van een Contract of Transactie
Wanneer u een contract of transactie met ons bent aangegaan, of om voorbereidende stappen te ondernemen voordat wij een contract of transactie met u aangaan. Als u bijvoorbeeld contact met ons opneemt met een vraag, kunnen we persoonlijke gegevens zoals uw naam en contactgegevens nodig hebben om te kunnen reageren.
Onze legitieme belangen
Wanneer we van mening zijn dat dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen, zoals voor ons om onze diensten te leveren, uit te voeren, te verbeteren en te communiceren. Wij beschouwen onze legitieme belangen als onderzoek en ontwikkeling, het begrijpen van ons publiek, het op de markt brengen en promoten van onze diensten, maatregelen die zijn genomen om onze diensten efficiënt uit te voeren, marketinganalyses en maatregelen die zijn genomen om onze wettelijke rechten en belangen te beschermen.
Naleving van de wet
In sommige gevallen kunnen wij een wettelijke verplichting hebben om uw persoonlijke gegevens te gebruiken of te bewaren. Dergelijke gevallen kunnen bestaan uit (maar zijn niet beperkt tot) rechterlijke bevelen, strafrechtelijke onderzoeken, overheidsverzoeken en wettelijke verplichtingen. Als u nog vragen heeft over hoe wij persoonlijke gegevens bewaren om aan de wet te voldoen, kunt u contact met ons opnemen via de gegevens in het gedeelte 'Contact met ons opnemen' van dit privacybeleid.
Internationale overdrachten buiten de Europese Economische Ruimte (EER)
Wij zullen ervoor zorgen dat elke overdracht van persoonlijke informatie van landen in de Europese Economische Ruimte (EER) naar landen buiten de EER wordt beschermd door passende waarborgen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van standaardclausules voor gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, of door het gebruik van bindende bedrijfsregels of andere wettelijk aanvaarde middelen.
Uw rechten en controle over uw persoonlijke gegevens
Beperken: U heeft het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken als (i) u zich zorgen maakt over de juistheid van uw persoonlijke gegevens; (ii) u denkt dat uw persoonlijke gegevens onrechtmatig zijn verwerkt; (iii) u wilt dat wij de persoonlijke gegevens uitsluitend bewaren met het oog op een juridische claim; of (iv) wij zijn bezig met het beoordelen van uw bezwaar met betrekking tot de verwerking op basis van legitieme belangen.
Bezwaar maken tegen verwerking: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die gebaseerd is op onze legitieme belangen of openbaar belang. Als dit gebeurt, moeten we dwingende legitieme gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, om door te kunnen gaan met de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
Gegevensportabiliteit: Mogelijk hebt u het recht om een kopie op te vragen van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren. Waar mogelijk zullen wij deze informatie in CSV-formaat of een ander gemakkelijk leesbaar machineformaat verstrekken. Mogelijk hebt u ook het recht om te verzoeken dat wij deze persoonlijke gegevens aan een derde partij overdragen.
Verwijdering: U heeft mogelijk op elk moment het recht om te verzoeken dat wij de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren verwijderen, en wij zullen redelijke stappen ondernemen om uw persoonlijke gegevens uit onze huidige administratie te verwijderen. Als u ons vraagt uw persoonlijke gegevens te verwijderen, laten wij u weten welke invloed de verwijdering heeft op uw gebruik van onze website of producten en diensten. Er kunnen uitzonderingen op dit recht bestaan om specifieke juridische redenen. Deze zullen wij, indien van toepassing, voor u uiteenzetten in antwoord op uw verzoek. Houd er rekening mee dat zoekmachines en soortgelijke derde partijen nog steeds kopieën kunnen bewaren van uw persoonlijke gegevens die minstens één keer openbaar zijn gemaakt, zoals bepaalde profielinformatie en openbare reacties, zelfs nadat u de informatie uit onze diensten heeft verwijderd of uw account heeft gedeactiveerd.
Neem contact met ons op
Voor vragen of opmerkingen over uw privacy kunt u contact met ons opnemen via de volgende gegevens:
Tom Marent

Tomic security solutions

Op zoek naar een ervaren installateur van alarmen en branddetectiesystemen? Een beveiligingsexpert die werkt met moderne bewakingscamera’s en toegangscontrolesystemen? Een vakman voor de aanleg van netwerken en telefonie?
Contacteer ons voor een verkennend gesprek!

Contact

Tom Marent
Tomic Security Solutions
Stationsstraat 51
8460 Oudenburg
Tel: +32 475 266 266
BTW: BE 0844 780 225
Vergund door FOD Binnenlandse Zaken ON 0844 780 225

Tomic maakt gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze privacyverklaring. Door verder te surfen op onze website ga je akkoord met het gebruik van cookies.