TOMIC: Veiligheid voor alles

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HANDELSTRANSACTIES TOMIC BV
STATIONSSTRAAT 51 TE 8460 OUDENBURG

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan
alleen schriftelijk van worden afgeweken.

1. De goederen en de diensten worden geleverd zoals omschreven in het bestek, of in de factuur of in de bestelbon. De
koper dient de geleverde goederen en diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de vijf
werkdagen na ontvangst worden overgemaakt. Verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen de 20 werkdagen na de
ontdekking gemeld te worden.

2. Alle leveringstermijnen zijn opgegeven bij benadering. Eventuele vertraging in de levering, kan geen aanleiding geven tot
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Een levering die niet kan uitgevoerd worden wegens overmacht of
door toedoen van de leverancier van de verkoper, geeft de koper geen recht op een schadevergoeding.

3. Annulering van de bestelling is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de koper wordt gevraagd, uiterlijk binnen de vijf
werkdagen na de bestelling en voor zover zij schriftelijk door ons wordt bevestigd. Eventueel betaalde voorschotten
worden in dat geval niet terugbetaald.

4. De facturen zijn contant betaalbaar, behoudens gestelde vervaldag. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur
op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met 12 % intrest per jaar
en een schadebeding van 10% met een minimum van 100 euro, en worden eventuele andere openstaande facturen
onmiddellijk opeisbaar.

5. Alle goederen blijven onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. Intussen is
het de koper, afnemer, opdrachtgever verboden zaken te verhuren, verkopen, exporteren of er op welke wijze ook over te
beschikken en er enige verandering aan te brengen die er de waarde van zouden verminderen. De verkrijger draagt de
risico’s vanaf de levering.

6. Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling,
hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op
de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op
schadevergoeding.

7. Onze overeenkomsten worden steeds aangegaan onder ontbindende voorwaarde van faillissement van de klant. Ingeval
van kennelijk onvermogen of overmacht, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst eenzijdig en zonder nood aan
voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden.

8. Alle prijzen die worden vermeld zijn exclusief BTW, rechten en taksen.

9. De waarborg door ons verleend, beperkt zich tot de kosteloze herstelling of vervanging (zo wij het noodzakelijk achten)
van alle geleverde stukken die defect bevonden worden tijdens de periode waarin de waarborg geldt en dit voor zover het
defect het gevolg is van een foutief ontwerp, gebrekkig materiaal of slecht vakmanschap. De waarborgperiode begint
vanaf de factuurdatum van het goed. De herstelde of vervangen stukken worden in dezelfde mate gedekt als de
oorspronkelijke, doch slechts voor het verstrijken van de waarborg verleend voor de oorspronkelijke goederen. De
waarborg dekt niet de werkuren van ons, de herstelling of vervanging van defecte stukken, indien het defect het gevolg is
van onjuiste en onoordeelkundige behandeling, van herstelling die niet door ons is uitgevoerd of van andere oorzaken die
vreemd zijn aan het ontwerp of aan de aangewende materialen zoals bijvoorbeeld defect in het kabelnet, onjuiste
netspanning, te grote vochtigheidsgraad, schadelijke dampen, bliksem, brand, vandalisme…. Deze opsomming is niet
beperkend.

10. Betalingsvoorwaarden.
30% bij bestelling en betaalbaar op bankrekening ten laatste de vijfde dag na de factuurdatum of 14 dagen voor aanvang
van de werken;
70% of het saldo betaalbaar op bankrekening ten laatste 14 dagen na factuurdatum.
Wanneer er geen voorschot wordt gevraagd voor aanvang van de werken, is de betalingstermijn 14 dagen na
factuurdatum.
Indien contante betaling van het saldo binnen de vijf werkdagen op de bankrekening, kan een korting van 2% worden
toegepast op het netto bedrag (exclusief BTW) van de factuur.
Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen in het bestek of in de bestelbon, worden er andere betalingsvoorwaarden
toegepast.

11. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen worden uitsluitend voor de
rechtbanken van het arrondissement Brugge gebracht.

Tomic security solutions

Op zoek naar een ervaren installateur van alarmen en branddetectiesystemen? Een beveiligingsexpert die werkt met moderne bewakingscamera’s en toegangscontrolesystemen? Een vakman voor de aanleg van netwerken en telefonie?
Contacteer ons voor een verkennend gesprek!

Contact

Tom Marent
Tomic Security Solutions
Stationsstraat 51
8460 Oudenburg
Tel: +32 475 266 266
BTW: BE 0844 780 225
Vergund door FOD Binnenlandse Zaken ON 0844 780 225

Tomic maakt gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze privacyverklaring. Door verder te surfen op onze website ga je akkoord met het gebruik van cookies.